Oikeusavustaja


Oikeusavustaja

Selostettuaan ja arvioituaan asiassa esitettyä henkilö- ja asiakirjanäyttöä käräjäoikeus lausui, että B oli asunut kuutisen vuotta C:n ja D:n perheessä ja että hänen läheisiään olivat olleet C:n ja D:n perhe ja lapset. Sukulaisiinsa B oli tuossa vaiheessa ollut enää vähän yhteydessä. Pankissa käynnit ja kuukausittaiset kertanostot olivat tapahtuneet yleensä niin, että C oli ollut B:n kanssa pankissa. B oli tehnyt myös huomattavia rahalahjoituksia sekä C:lle että C:n ja D:n pojalle ja tämän vaimolle. C oli myöntänyt ottaneensa testamentin tekovaiheessa yhteyttä pankkilakimieheen, varanneensa lääkärinajan sekä ajan testamentin tekemiseksi. Testamentin tehnyt oikeusavustaja oli keskustellut B:n kanssa testamentin sisällöstä. C oli kertonut jotenkin tunteneensa, että B oli testamentannut omaisuutensa heille, vaikkei C omien sanojensa mukaan ollut testamenttia nähnyt ennen kuin hautajaistilaisuudessa asianajaja Espoo.

Yksityinen oikeusavustaja

C ja D olivat kertoneet odottaneensa oikeusaputoimiston aulassa B:n käydessä oikeusavustajan luona. B:n varsinaisen testamentin sisältö oli testamentin todistajien kuvaileman menettelyn mukaan määräytynyt vasta niiden keskustelujen jälkeen, jotka testamentin laatija oli käynyt B:n kanssa. Näissä keskusteluissa C ja D eivät olleet olleet läsnä eivätkä myöskään testamentin allekirjoitustilaisuudessa. C:n ja D:n kertoman mukaan he olivat tulleet tietämään testamentin sisällöstä vasta B:n kuoleman jälkeen.

Maksuton oikeusavustaja

Testamentin laatinut oikeusavustaja, joka ei tosin ole muistanut nimenomaan B:n testamentin tekotilannetta, on käräjäoikeudessa kertonut, että hän keskustelee aina kahden kesken testamentin tekijän kanssa varmistuakseen asiakkaan testamentintekokelpoisuudesta. Mistään epäilyttävästä ei ollut tehty merkintää asiaa koskevaan muistioon asianajotoimisto Mikkeli.

Oikeusavustaja ilmainen

Korkein oikeus toteaa, että tehtäessä lääketieteellisiä arvioita B:n kyvystä tehdä testamentti ei ole selvitelty B:n testamenttaustahdon sisältöä ja syitä. Myöskään testamentin tehneen oikeusavustajan kertomuksesta ei ole pääteltävissä, että mahdollista taivuttelua, joka ei yleensä olekaan ulkopuolisen havaittavissa, olisi testamenttia laadittaessa pyritty selvittämään. Sanotuista selvityksistä ei siten ole pääteltävissä, onko taivuttelua tapahtunut. Näistä selvityksistä ei toisaalta ilmene mitään sellaistakaan, joka viittaisi siihen, että B:n testamentti ei vastaisi hänen viimeistä tahtoaan ja tarkoitustaan.

Oikeusavustaja Oulu

Asiassa ei kuitenkaan ole kysymys siitä, onko testamentti tehty kerrotulla tavalla ja vastaako se testamentin tekijän tuolloin ilmaisemaa tahtoa, vaan siitä, onko testamentti ollut B:n vapaan tahdon ilmentymä. Se, onko testamentti jonkun muun kuin B:n aloitteellisuuden seurausta ja onko hänen testamentissa ilmaistuun tahtoonsa vaikuttanut vieras tahto, ei ole pääteltävissä sen enempää lääkärintodistuksesta kuin terveyskeskuslääkärin tai oikeusavustajan todistajanlausumista, kun tällaisia seikkoja ei ole näissä yhteyksissä edes väitetty selvitellyn.

Ilmainen oikeusavustaja

Asiasta, jossa oikeusapua pyydetään, tulee esittää sellainen selvitys, että sen nojalla oikeusavustajan tarvetta ja muita oikeusavun antamiseen liittyviä edellytyksiä voidaan arvioida.

Oikeusavustaja Turku

Korkein oikeus on ratkaisussaan KKO 2015:36 käsitellyt sitä, millä edellytyksillä hakijalla on oikeus saada oikeusapulain nojalla oikeusavustaja ylimääräistä muutoksenhakua varten. Ottaen huomioon, että oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 1 §:n 4 momentin mukaan Korkeimmalle oikeudelle tehtävää tuomiovirhekantelua tai purkuhakemusta varten hakijan on käytettävä oikeudenkäyntiasiamiestä tai -avustajaa, Korkein oikeus katsoi (kohta 6), että muutoksenhakijalla on lakiin perustuva tarve käyttää avustajaa. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että hänelle tulisi kaikissa tapauksissa määrätä avustaja, vaan asiaa on arvioitava oikeusapulain 1 §:n yleisten edellytysten nojalla. Ratkaisevaa on näin ollen avustajan tarve eli se, kykeneekö hakija ilman avustajaa asianmukaisesti valvomaan etuaan asiassa.

Oikeusavustaja Helsinki

Ennakkoratkaisun KKO 2015:36 mukaan oikeusavun ja oikeusavustajan tarvetta ylimääräistä muutoksenhakua varten arvioidaan sen perusteella, onko ylimääräistä muutoksenhakua pidettävä selvästi perusteettomana vai ei. Tämän arvion tekeminen edellyttää, että hakija on oikeusapulain 10 §:n ja oikeusavusta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n mukaisesti esittänyt riittävää selvitystä niistä seikoista, joihin hänen on tarkoitus perustaa hakemuksensa lainvoimaisen tuomion poistamiseksi tai purkamiseksi.

Oikeusavustaja Tampere

Oikeusapulain 20 §:n 2 momentin mukaan, kun yksityinen oikeusavustaja on antanut oikeusapua osakorvausta vastaan tuomioistuimen käsittelemässä asiassa, 18 §:n 2 momentissa mainittu tuomioistuin, varattuaan oikeusapua saaneelle tilaisuuden lausua laskun oikeellisuudesta, velvoittaa oikeusavun saajan suorittamaan avustajalleen oikeusavun omavastuuosuuden samalla kun se määrää valtion varoista avustajalle maksettavan palkkion. A on hyväksynyt oikeusavustajan laskun ja hänet on näin ollen velvoitettava suorittamaan hänen avustajalleen palkkion omavastuuosuuden määrä viivästyskorkoineen.